epacjenci

Dlaczego warto zgłosić do analizy swój przypadek?

- Po pierwsze analiza nic nie kosztuje.
- Po drugie co 5 pacjent doznaje szkody w procesie leczenia.

Jeśli więc Państwa zdaniem, po hospitalizacji pojawiły się problemy zdrowotne, to taki przypadek zwyczajnie należy przenalizować, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia niepożądanego, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań, które przywrócą do zdrowia lub zrekompensują nieodwracalną utratę zdrowia.

Ujawnianie negtywnych skutków leczenia, to jedyny ze sposobów poprawy jakości świadczeń medycznych.

Szpitale boją się odszkodowań. Najwyższe w Polsce zasądzone roszczenie wynosiło 5 mln. PLN.
Po tak dużym odszkodowaniu szpital musiał wdrożyć nowe procedury wykluczające podobne sytuacje... (więcej\mniej)

Poprawa warunków obsługi pacjentów nastąpi, gdy wzrośnie po stronie świadczeniodawców poczucie odpowiedzialności za prowadzenie działalności leczniczej. Do takiej zmiany można doprowadzić jedynie poprzez analizę zgłoszonych zdarzeń niepożądanych i podejmowanie konsekwentnych działań na drodze prawnej.
Państwa zasadne zgłoszenia będą skuteczną podstawą do poprawy procesów leczenia, jeśli wsparte będą czynnikami ekonomicznymi.
Decyzja o dochodzeniu odszkodowania wzmocni procesy restrukturyzacyjne i poprawę świadczeń medycznych, z których Państwo i Wasze dzieci będą korzystać w przyszłości.
Sama decyzja o wszczęciu procedury odszkodowawczej, będzie jednak pochodną naszej analizy, przedmiotem której jest odpowiedź na pytanie, czy w opisywanym przez Państwo przypadku, zachodzi prawdopodobieństwa błędów medycznych.

W czym możemy pomóc?

Na podstawie danych otrzymanych po wypełnieniu poniższego formularza, prowadzimy analizę stanu faktycznego, w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania niepożądanego zdarzenia. Zdarzenie takie rozumiemy jako negatywne skutki procesu leczenia, których można było uniknąć... (więcej\mniej)

Analizując stan faktyczny szukamy więc odpowiedzi na pytanie, czy analizowany przypadek był mozliwy do uniknięcia a jeśli tak, to kto powinien ponieść za niego odpowiedzialność. Bardzo istotną korzyścią dla innych pacjentów wynikającą z takich działań, jest dokonanie przez szpital przeglądu oraz korekty własnych procedur leczenia. Pozwala to uniknąć sytuacji narażających innych pacjentów w przyszłości.
Przeanalizowany przez nas stan faktyczny, pozwala Państwu podjąć decyzję, czy należy rozpocząć procedurę prawną i jakiego rodzaju.
Dalsza część postępowania, może toczyć się po przyjęciu sprawy przez naszą kancelarię, co wymaga zawarcia odrębnej umowy.
Szacujemy wartość roszczenia i przedstawiamy Państwu oraz szpitalowi drogi zadośćuczynienia. Niekiedy może to być przyznanie się do błędu i przeproszenie za niewłaściwe traktowanie, z wyciągnięciem konsekwencji wobec odpowiedzialnych osób, ale najczęściej wiąże się to z sankcją finansową lub odpowiedzialność osobistą sprawcy, w postaci roszczeń dochodzonych przed sądem karnym lub cywilnym.
Postępowania prowadzimy sprawnie i szybko, ponieważ znamy zagadnienia nie tylko od strony prawnej, ale również medycznej, informatycznej i organizacyjnej.

OGÓLNY OPIS DANEGO PRZYPADKU-PIERWSZY KROK

Jeśli wskażecie Państwo jedną z przyczyn zgłoszenia, system wyświetli ogólne informacje odnoszące się do tej przyczyny. Domyślnie wskazaną przyczyną jest "niewłaściwa opieka medyczna". W miarę możliwości prosimy jednak wybrać bardziej dokładne określenie przyczyny. Następnie należy przejść do dalszej części formularza (DRUGI KROK).

Wypenienie pól oznaczonych symbolem "*" jest obowiązkowe.

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W zestawieniu z dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej oznacza to, że każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych właściwych z punktu widzenia stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych w odpowiednim czasie i przy zachowaniu wymagań fachowych i sanitarnych.

Problem niewłaściwej opieki medycznej to w dużej mierze problem z uzyskaniem pomocy medycznej podczas dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Brak wystarczającej ilości specjalistów, duże natężenie pacjentów i konieczność oczekiwania na podjęcie właściwych działań przez personel medyczny czy problem kierowania pacjentów do innych placówek to przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. W sytuacjach gdy pomoc medyczna i właściwe działania nie zostaną wdrożone w odpowiednim momencie podmioty odpowiedzialne za powstanie uszczerbku na zdrowiu czy w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta winny być pociągnięte do odpowiedzialności.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki medycznej pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Błąd medyczny często wynika z pomyłki co do zakresu zabiegu. Może on polegać na tym, że chirurg zoperował niewłaściwy organ, część ciała albo niewłaściwego pacjenta. Konsekwencje tego typu błędów zależne są od indywidualnego przypadku, obejmują uszkodzenie lub oszpecenia ciała oraz uszkodzenie układu nerwowego. Wiążą się z bólem i cierpieniem, mogą doprowadzić do niepełnosprawności, różnego rodzaju schorzeń narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci pacjenta.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie złamania pozwala na wdrożenie właściwego w danym przypadku leczenia tj. zastosowanie odpowiedniego unieruchomienia czy przeprowadzenie zabiegu ortopedycznego. Dodatkowe badania i konsultacje, należyta staranność oraz uwaga poświęcona pacjentowi i zgłaszanym przez niego dolegliwościom to niestety standardy obowiązujące zaledwie w części placówek medycznych. Zaniechanie odpowiednich działań doprowadzić może do niewłaściwego zrostu kości, powstania zrostów kostnych, ograniczonej ruchomości i sprawności czy nawet deformacji kończyny. Dla pacjenta oznaczać to będzie dodatkowy ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, ryzyko zabiegów operacyjnych mających na celu zniwelowanie pierwotnego błędu czy powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczenia medycznego, której skutkiem jest powstanie szkody po stronie pacjenta może stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz stosownego odszkodowania. Mamy tu do czynienia z szerokim rozumieniem pojęcia szkody, obejmuje ona nie tylko pogorszenie stanu zdrowia ale również zaniechanie dążeń do jego poprawy, jak również skutek w postaci uszkodzenie ciała czy utraty życia pacjenta. Do omawianej kategorii zaliczyć możemy m.in. nieuzasadnioną odmową udzielenia pomocy medycznej, zaniechanie diagnostyki i wykonywania specjalistycznych badań, odmowa skierowania do specjalisty bądź placówki medycznej właściwej ze względu na dolegliwości i potrzeby danego pacjenta.

Lekarze i placówki medyczne starając się uniknąć odpowiedzialności za tzw. błędy lekarskie powołują się na niezawinione i niedające się przewidzieć powikłania wynikające z zastosowanych procedur medycznych. Wiąże się to z trudnością w samodzielnym dochodzenie omawianych roszczeń, decydując się na powierzenie swojej sprawy podmiotowi profesjonalnemu możecie Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku odmowy udzielenia świadczeń medycznych pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Specyfiką tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecko.

Do sytuacji uzasadniających odpowiedzialność lekarza prowadzącego ciążę zaliczyć możemy m.in. zaniechanie diagnostyki prenatalnej płodu, zlecenie przyjmowania leków zabronionych w trakcie ciąży czy niewdrożenie odpowiedniego leczenia dolegliwości matki, co w konsekwencji przekłada się na stan zdrowia i rozwój płodu.

Wśród rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą działań personelu medycznego wyróżnić można również przypadki zaistniałe w okresie okołoporodowym. Mowa tu m. in. o działaniach skutkujących urazami dziecka (np. złamanie obojczyka) czy rozstrojem zdrowia matki (np. pęknięcie macicy), ale również kwestiach związanych ze zbyt późnym podjęciu decyzji o porodzie poprzez cesarskie cięcie, bądź zaniechaniu przeprowadzenia tego typu zabiegu, pomimo istnienie ku temu wskazań, niewłaściwa kontrola nad parametrami życiowymi matki i dziecka, skutkująca utratą zdrowia bądź życia kobiety lub dziecka.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje matka lub dziecko reprezentowane przez jednego z rodziców. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki przy porodzie dojdzie do zgonu matki lub dziecka roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Niezdiagnozowanie choroby nowotworowej pomimo wskazujących na nią objawów lub zaniechanie zlecenia odpowiednich badań stanowi błąd medyczny. W przypadku nowotworów kluczowe znaczenie ma odpowiednio wczesne postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego dla danego przypadku leczenia.

W tego typu przypadkach odpowiedzialność lekarza nie dotyczy faktu zachorowania na chorobę nowotworową, a okoliczności, iż zbyt późno postawiona została właściwa diagnoza lub wdrożone zostało odpowiednie leczenie. Błąd po stronie lekarza to w tego typu sytuacjach doprowadzenie do pogłębienia rozstroju zdrowia oraz zwiększone cierpienia psychiczne związane ze świadomością zmniejszenia szansy na wyzdrowienie.

Poddając się zabiegowi chirurgicznemu pacjent powierza swoje zdrowie i życie wykonującemu go personelowi medycznemu. Ma uzasadnione prawo wymagać aby zarówno lekarze, jak i personel pomocniczy wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością, zaś w przypadkach odwrotnych po jego stronie rodzi się prawo do uzyskania rekompensaty za doznaną krzywdę. Oprócz pośpiechu, nieuwagi czy niedopatrzenia personelu przyczynami tego typu błędów mogą być również pozostawienie wykonującego zabieg operacyjny rezydenta bez nadzoru specjalisty czy niedoświadczenie instrumentariusza.

Pozostawienie narzędzi chirurgicznych (np. nożyczki chirurgiczne, pęseta, pean) czy materiałów opatrunkowych (np. gazy chirurgicznej) w ciele pacjenta, to błędy medyczne budzące duże kontrowersje w społeczeństwie. Oprócz konieczności poddania się reoperacji mogą doprowadzić do poważnego rozstroju zdrowia pacjenta i skazują go jest na dodatkowy ból i cierpienie.

Obowiązujące w naszym kraju przepisy w sposób szczegółowy regulują sposób wystawienia przez lekarza recepty na określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia leki i wyroby medyczne. Lekarz obowiązany jest do wypełnienia recepty w sposób prawidłowy ze względów formalnych oraz właściwy biorąc pod uwagę stan danego pacjenta.

Do omawianej kategorii zaliczają się również błędy popełnione przez farmaceutów i techników farmacji, którzy w przypadku recept nieczytelnych bądź wielokrotnie poprawianych zaniedbują obowiązek skontaktowania się z lekarzem wystawiającym receptę i dokonują samodzielnej interpretacji znajdujących się na niej zapisów.

Do tej kategorii błędów zaliczyć można również przypadki związane z hospitalizacją polegające m.in. na pominięciu dawki bądź niewłaściwym czasem podania leku, pomyłką podczas roznoszenia leków pacjentom, nieodpowiednią drogą podania leku (np. iniekcje dożylne zamiast domięśniowych).

Niejednokrotnie roszczenia zgłaszane przez poszkodowanych pacjentów w stosunku do szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej związane są z tzw. zakażeniami szpitalnymi. Ponad 90% roszczeń dotyczy zakażenia jednym z trzech patogenów: gronkowcem złocistym, HCV lub HBV.

Wśród głównych dróg transmisji zakażenia wymienia się:

  • niezachowanie standardów sanitarnych w placówkach medycznych (np. niedokładna dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażania oraz sprzętów medycznych),
  • nieprzestrzegania procedur w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu sterylności podczas wykonywania zabiegów medycznych (np. korzystanie z jednorazowych rękawiczek, i fartuchów, jałowych opatrunków, niewłaściwa segregacja odpadów medycznych),
  • brak izolacji pacjentów zakaźnie chorych, brak procedur działania w przypadku zagrożenia rozprzestrzenienia się zakażenia.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań w omawianej kategorii spraw. Wiemy jakich argumentów użyć i w jaki sposób udowodnić, iż do zakażenia doszło podczas leczenia w danej placówce medycznej.

DOPRECYZOWANIE ZGŁOSZENIA-DRUGI KROK

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po przeanalizowaniu opisu podejmiemy z Państwem kontakt. Analiza zgłoszonego przypadku jest bezpłatna i nie rodzi żadnych obowiązków po Państwa stronie.


Czy Państwo wykonujecie zawód medyczny? *
/informacja przydatna w ocenie opisu zdarzenia/

Czy posiadacie Państwo opinię lekarza lub prawnika w zakresie zgłoszenia? *
/w przypadku posiadania prosimy o dołączenie wszystkich opinii w sprawie/

Proszę podać informację, czy zgłaszano pisemnie sprawę szpitalowi? *
/w przypadku wysyłanych pism prosimy o dołączenie pism/

Czy szpital udzielił odpowiedzi? *
/w przypadku otrzymania odpowiedzi prosimy o dołączenie dokumentu/

Czy zawiadomiono ubezpieczyciela szpitala? *
/w przypadku wysyłanych pism prosimy o dołączenie pism/

Czy ubezpieczyciel udzielił odpowiedzi ? *
/w przypadku otrzymania odpowiedzi prosimy o dołączenie dokumentu/Czy posiadacie Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordia Ubezpieczenia (polisa OP Rodzina)?*

w przypadku posiadania ubezpieczenia prosimy o podanie numeru polisy:


Word, PDF oraz JPG i PNG są jedynymi formatami obsługiwanymi przez system.

    Podanie kodu nie jest obowiązkowe, ułatwia jednak merytoryczną analizę przypadku.

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna - Jarosław Witkowski Doradztwo Prawno Finansowe z siedzibą w Pruszkowie (05-800 Pruszków) ul. Prusa 10/30. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń w związku z niewłaściwą opieką medyczną. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz tej osoby.