epacjenci

Średnia wartość odszkodowań wypłacanych pacjentom waha się w granicach od 100 tys. do 300 tys. PLN. Jednak najwyższe, zasądzone w Polsce odszkodowanie wyniosło 5 mln. PLN. Gwarantujemy Państwu sprawny i szybki sposób dochodzenia roszczenia. Zanim jednak wystąpimy na drogę sądową, podejmujemy się przekonać ubezpieczyciela sprawcy szkody do wypłaty odszkodowania. Obsługę w tym zakresie prowadzą wyspecjalizowane biura brokerów ubezpieczeniowych i kancelarii odszkodowawczych.

Odszkodowania są jedynym sposobem na poprawę jakości świadczeń.

Poprawa warunków obsługi pacjentów nastąpi jedynie wtedy, gdy wzrośnie poczucie odpowiedzialności za prowadzoną działalność leczniczą. Do takiej zmiany można zmusić jedynie poprzez czynnik ekonomiczny. Zgłaszając roszczenia pacjenci spowodują, że bałagan i zaniedbania w tym obszarze zwyczajnie się nie będą opłacać a zarządzający placówkami będą musieli podjąć szereg działań restrukturyzacyjnych. Nic nie działa bardziej motywująco jak odpowiedzialność finansowa za podejmowane działania. Tylko w ten sposób społeczeństwo może doprowadzić do zmian w obszarze ochrony zdrowia i przywrócić normalność w obsłudze medycznej. Dziś środowisko medyczne jest zajęte wyłącznie podwyżkami płac, my chcemy sprawić by lekarze i pielęgniarki zajęli się procesem leczenia, dyrektorzy poprawnym zarządzaniem a pacjenci powrotem do zdrowia. Nasza działalność różni się od tej które prowadzą kancelarie windykacyjne i prawne, ponieważ naszym celem jest nie tylko satysfakcja i naprawa wyrządzonej krzywdy pacjentom, lecz także poprawa działania systemu świadczenia usług medycznych w Polsce.

W czym możemy pomóc?

Prowadzimy dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania zdarzenia. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy analizowanego przypadku można było uniknąć i kto powinien ponieść za niego odpowiedzialność.

Zebrany materiał pozwala na podjęcie przez Państwa decyzji czy roszczenie jest zasadne.

Szacujemy wartość roszczenia i przedstawiamy Państwu drogi zadośćuczynienia. Niekiedy może to być przyznanie się do błędu i przeproszenie za niewłaściwe traktowanie, z wyciągnięciem konsekwencji wobec osób, ale najczęściej wiąże się to z sankcją finansową, w postaci roszczeń dochodzonych przed sądem.

W niektórych przypadkach skupujemy roszczenia pacjentów wobec szpitali.

Postępowania prowadzimy sprawnie i szybko, ponieważ znamy zagadnienia nie tylko od strony prawnej, ale również medycznej, informatycznej i organizacyjnej. Każdy błąd powstały w procesie leczenia jest dla nas łatwy do ustalenia i wykazania.

PRZEANALIZUJ SWÓJ PRZYPADEK

Jeśli wskażesz jedną z przyczyn zgłoszenia, system wyświetli Tobie ogólne informacje odnoszące się do tej przyczyny.

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W zestawieniu z dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej oznacza to, że każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych właściwych z punktu widzenia stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych w odpowiednim czasie i przy zachowaniu wymagań fachowych i sanitarnych.

Problem niewłaściwej opieki medycznej to w dużej mierze problem z uzyskaniem pomocy medycznej podczas dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Brak wystarczającej ilości specjalistów, duże natężenie pacjentów i konieczność oczekiwania na podjęcie właściwych działań przez personel medyczny czy problem kierowania pacjentów do innych placówek to przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. W sytuacjach gdy pomoc medyczna i właściwe działania nie zostaną wdrożone w odpowiednim momencie podmioty odpowiedzialne za powstanie uszczerbku na zdrowiu czy w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta winny być pociągnięte do odpowiedzialności.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki medycznej pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Błąd medyczny często wynika z pomyłki co do zakresu zabiegu. Może on polegać na tym, że chirurg zoperował niewłaściwy organ, część ciała albo niewłaściwego pacjenta. Konsekwencje tego typu błędów zależne są od indywidualnego przypadku, obejmują uszkodzenie lub oszpecenia ciała oraz uszkodzenie układu nerwowego. Wiążą się z bólem i cierpieniem, mogą doprowadzić do niepełnosprawności, różnego rodzaju schorzeń narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci pacjenta.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie złamania pozwala na wdrożenie właściwego w danym przypadku leczenia tj. zastosowanie odpowiedniego unieruchomienia czy przeprowadzenie zabiegu ortopedycznego. Dodatkowe badania i konsultacje, należyta staranność oraz uwaga poświęcona pacjentowi i zgłaszanym przez niego dolegliwościom to niestety standardy obowiązujące zaledwie w części placówek medycznych. Zaniechanie odpowiednich działań doprowadzić może do niewłaściwego zrostu kości, powstania zrostów kostnych, ograniczonej ruchomości i sprawności czy nawet deformacji kończyny. Dla pacjenta oznaczać to będzie dodatkowy ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, ryzyko zabiegów operacyjnych mających na celu zniwelowanie pierwotnego błędu czy powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczenia medycznego, której skutkiem jest powstanie szkody po stronie pacjenta może stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz stosownego odszkodowania. Mamy tu do czynienia z szerokim rozumieniem pojęcia szkody, obejmuje ona nie tylko pogorszenie stanu zdrowia ale również zaniechanie dążeń do jego poprawy, jak również skutek w postaci uszkodzenie ciała czy utraty życia pacjenta. Do omawianej kategorii zaliczyć możemy m.in. nieuzasadnioną odmową udzielenia pomocy medycznej, zaniechanie diagnostyki i wykonywania specjalistycznych badań, odmowa skierowania do specjalisty bądź placówki medycznej właściwej ze względu na dolegliwości i potrzeby danego pacjenta.

Lekarze i placówki medyczne starając się uniknąć odpowiedzialności za tzw. błędy lekarskie powołują się na niezawinione i niedające się przewidzieć powikłania wynikające z zastosowanych procedur medycznych. Wiąże się to z trudnością w samodzielnym dochodzenie omawianych roszczeń, decydując się na powierzenie swojej sprawy podmiotowi profesjonalnemu możecie Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku odmowy udzielenia świadczeń medycznych pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Specyfiką tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecko.

Do sytuacji uzasadniających odpowiedzialność lekarza prowadzącego ciążę zaliczyć możemy m.in. zaniechanie diagnostyki prenatalnej płodu, zlecenie przyjmowania leków zabronionych w trakcie ciąży czy niewdrożenie odpowiedniego leczenia dolegliwości matki, co w konsekwencji przekłada się na stan zdrowia i rozwój płodu.

Wśród rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą działań personelu medycznego wyróżnić można również przypadki zaistniałe w okresie okołoporodowym. Mowa tu m. in. o działaniach skutkujących urazami dziecka (np. złamanie obojczyka) czy rozstrojem zdrowia matki (np. pęknięcie macicy), ale również kwestiach związanych ze zbyt późnym podjęciu decyzji o porodzie poprzez cesarskie cięcie, bądź zaniechaniu przeprowadzenia tego typu zabiegu, pomimo istnienie ku temu wskazań, niewłaściwa kontrola nad parametrami życiowymi matki i dziecka, skutkująca utratą zdrowia bądź życia kobiety lub dziecka.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje matka lub dziecko reprezentowane przez jednego z rodziców. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki przy porodzie dojdzie do zgonu matki lub dziecka roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Niezdiagnozowanie choroby nowotworowej pomimo wskazujących na nią objawów lub zaniechanie zlecenia odpowiednich badań stanowi błąd medyczny. W przypadku nowotworów kluczowe znaczenie ma odpowiednio wczesne postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego dla danego przypadku leczenia.

W tego typu przypadkach odpowiedzialność lekarza nie dotyczy faktu zachorowania na chorobę nowotworową, a okoliczności, iż zbyt późno postawiona została właściwa diagnoza lub wdrożone zostało odpowiednie leczenie. Błąd po stronie lekarza to w tego typu sytuacjach doprowadzenie do pogłębienia rozstroju zdrowia oraz zwiększone cierpienia psychiczne związane ze świadomością zmniejszenia szansy na wyzdrowienie.

Poddając się zabiegowi chirurgicznemu pacjent powierza swoje zdrowie i życie wykonującemu go personelowi medycznemu. Ma uzasadnione prawo wymagać aby zarówno lekarze, jak i personel pomocniczy wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością, zaś w przypadkach odwrotnych po jego stronie rodzi się prawo do uzyskania rekompensaty za doznaną krzywdę. Oprócz pośpiechu, nieuwagi czy niedopatrzenia personelu przyczynami tego typu błędów mogą być również pozostawienie wykonującego zabieg operacyjny rezydenta bez nadzoru specjalisty czy niedoświadczenie instrumentariusza.

Pozostawienie narzędzi chirurgicznych (np. nożyczki chirurgiczne, pęseta, pean) czy materiałów opatrunkowych (np. gazy chirurgicznej) w ciele pacjenta to błędy medyczne budzące duże kontrowersje w społeczeństwie. Oprócz konieczności poddania się reoperacji mogą doprowadzić do poważnego rozstroju zdrowia pacjenta i skazują go jest na dodatkowy ból i cierpienie.

Obowiązujące w naszym kraju przepisy w sposób szczegółowy regulują sposób wystawienia przez lekarza recepty na określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia leki i wyroby medyczne. Lekarz obowiązany jest do wypełnienia recepty w sposób prawidłowy ze względów formalnych oraz właściwy biorąc pod uwagę stan danego pacjenta.

Do omawianej kategorii zaliczają się również błędy popełnione przez farmaceutów i techników farmacji, którzy w przypadku recept nieczytelnych bądź wielokrotnie poprawianych zaniedbują obowiązek skontaktowania się z lekarzem wystawiającym receptę i dokonują samodzielnej interpretacji znajdujących się na niej zapisów.

Do tej kategorii błędów zaliczyć można również przypadki związane z hospitalizacją polegające m.in. na pominięciu dawki bądź niewłaściwym czasem podania leku, pomyłką podczas roznoszenia leków pacjentom, nieodpowiednią drogą podania leku (np. iniekcje dożylne zamiast domięśniowych).

Niejednokrotnie roszczenia zgłaszane przez poszkodowanych pacjentów w stosunku do szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej związane są z tzw. zakażeniami szpitalnymi. Ponad 90% roszczeń dotyczy zakażenia jednym z trzech patogenów: gronkowcem złocistym, HCV lub HBV.

Wśród głównych dróg transmisji zakażenia wymienia się:

  • niezachowanie standardów sanitarnych w placówkach medycznych (np. niedokładna dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażania oraz sprzętów medycznych),
  • nieprzestrzegania procedur w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu sterylności podczas wykonywania zabiegów medycznych (np. korzystanie z jednorazowych rękawiczek, i fartuchów, jałowych opatrunków, niewłaściwa segregacja odpadów medycznych),
  • brak izolacji pacjentów zakaźnie chorych, brak procedur działania w przypadku zagrożenia rozprzestrzenienia się zakażenia.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań w omawianej kategorii spraw. Wiemy jakich argumentów użyć i w jaki sposób udowodnić, iż do zakażenia doszło podczas leczenia w danej placówce medycznej.

ZGŁOŚ SWOJE ROSZCZENIE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po przeanalizowaniu opisu nasi specjaliści podejmą z Państwem kontakt. Zgłoszenie nic nie kosztuje.

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    Jeśli otrzymaliście Państwo kod polecenia (numer znajduje się na ulotce, jeśli Państwo taką ulotkę otrzymaliście w placówce medycznej) to możecie go Państwo podać. Brak kodu nie wpływa na jakość prowadzonych przez nas spraw ale może nam ułatwić ocenę zgłoszonego przypadku.